ฝ่ายวิชาการ
นางสุภาวดี   ภาระดี                           ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                                                                ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

มีหน้าที่ 1. ดูแล  ควบคุม  กำกับ  ตรวจสอบ  เสนอแนะและติดตาม  ประเมินผลและวิจัยการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายวิชาการ
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นายดวงประเสริฐ  ชาเวียง               ครู  คศ. 3                               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
มีหน้าที่ 1. กำกับ  ดูแล  ควบคุมงานในฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามนโยบาย  ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อระบบราชการ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานที่เกี่ยวข้อง
1.  งานพัฒนาหลักสูตร

  1. นางบุญสนอง  สิรินันทเกตุ                       ครู  คศ.   2                                                              หัวหน้า
  2. นายดวงประเสริฐ  ชาเวียง                        ครู  คศ.   3                                                              ผู้ช่วย
  3. นางสาวอังคบุศย์  โยคิกานนท์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ผู้ช่วย
  4. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                       ผู้ช่วย
  5. นายแคล้ว  คำนา                         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         ผู้ช่วย
  6. นายนิคม  อิทธิครุนันท์               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                  ผู้ช่วย
  7. นายสมพร  สุวรรณศรี                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ผู้ช่วย     
  8. นางกานต์ญาดา ขุนเดช             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                           ผู้ช่วย
  9. นายอนัน  ขุนเดช                        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี         ผู้ช่วย
  10. นางพิศมัย  ขวัญกลาง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ             ผู้ช่วย
  11. นายนรา  บุญลือ                           หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                  ผู้ช่วย
  12. นางสาวสยุมพร  ปิจมิตร                            ครูผู้ช่วย                                                                 ผู้ช่วย
  13. นางสาวศิริปาน  วันเพ็ชร                          ครูช่วยสอน                                                          ผู้ช่วย
  14. นางสาวกนกวรรณ  อมาตยคง                  ครูสนับสนุนการสอน                                        ผู้ช่วย

มีหน้าที่ 1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกรอง ชุมชน
และสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

                2. พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้รายปี/รายภาค
กำหนดเวลา หน่วยกิต จัดทำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละช่วงชั้น
3. กำกับ นิเทศ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตาม
โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
4. กำหนดเกณฑ์การประเมินการผ่านรายวิชา คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ และการอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  1. นางบุญสนอง  สิรินันทเกตุ                       ครู  คศ. 2                                                               หัวหน้า
  2. นายดวงประเสริฐ  ชาเวียง                        ครู  คศ.   3                                                              ผู้ช่วย
  3. นางสาวอังคบุศย์  โยคิกานนท์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ผู้ช่วย
  4. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                       ผู้ช่วย
  5. นายแคล้ว  คำนา                         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         ผู้ช่วย
  6. นายนิคม  อิทธิครุนันท์               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                  ผู้ช่วย
  7. นายสมพร  สุวรรณศรี                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ผู้ช่วย     
  8. นางกานต์ญาดา ขุนเดช             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                           ผู้ช่วย
  9. นายอนัน  ขุนเดช                        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี         ผู้ช่วย
  10. นางพิศมัย  ขวัญกลาง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ             ผู้ช่วย
  11. นายนรา  บุญลือ                           หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมมพัฒนาผู้เรียน                                ผู้ช่วย
  12. นางสาวบุญฑริกา  ปิ๋วอ้าย                         ครูผู้ช่วย                                                                 ผู้ช่วย
  13. นางสาวศิริปาน  วันเพ็ชร                          ครูช่วยสอน                                                          ผู้ช่วย

 

มีหน้าที่ 1. เป็นผู้นำในการดำเนินการจัดทำโครงการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างหลากหลาย
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสามารถออกแบบแนวทางการวัดผลประเมินผลผู้เรียนได้ถูกต้อง ครอบคลุม
ตามระเบียบการวัดผลประเมินผล หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
4. ดำเนินจัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้  8  กลุ่มสาระและกิจรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ทันสมัย ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนำระบบการจัดการเรียนรู้(Learning Management System: LMS) เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
6.  ดำเนินการจัดทำตารางเรียน  ตารางสอน และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานทะเบียนและการประมวลผลการเรียนรู้ (GPA)
  1. นายดวงประเสริฐ  ชาเวียง                        ครู  คศ. 3                               หัวหน้า
  2. นางบุญสนอง  สิรินันทเกตุ                       ครู  คศ. 2                               ผู้ช่วย
  3. นางสาวบุณฑริกา  ปิ๋วอ้าย                         ครูผู้ช่วย                                 ผู้ช่วย
  4. นางสาวจงกลนี  บุราณเดช                        ครูผู้ช่วย                                 ผู้ช่วย
  5. นายสมพร  จ่องสละ                                   ครูผู้ช่วย                                 ผู้ช่วย
  6. นางสาวกนกวรรณ  อมาตยคง                  ครูสนับสนุนการสอน        ผู้ช่วย

 

มีหน้าที่ 1.  ดำเนินการเรื่องทะเบียนข้อมูลและจัดทำสำมโนนักเรียน
2.  ดำเนินการเรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษา การรายงานการจบการศึกษา และการจำหน่ายนักเรียน
3.  รวบรวมข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับผลการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา
4.  ประสานข้อมูลด้านผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)ของนักเรียนกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน
  1. นางบุญสนอง  สิรินันทเกตุ                       ครู  คศ. 2                               หัวหน้า
  2. นายดวงประเสริฐ  ชาเวียง                        ครู  คศ. 3                               ผู้ช่วย
  3. นางสาวบุณฑริกา  ปิ๋วอ้าย                         ครูผู้ช่วย                                 ผู้ช่วย
  4. นางสาวจงกลนี  บุราณเดช                        ครูผู้ช่วย                                 ผู้ช่วย
  5. นางสาวศิริปาน  วันเพ็ชร                          ครูช่วยสอน                          ผู้ช่วย
  6. นางสาวกนกวรรณ  อมาตยคง                  ครูสนับสนุนการสอน        ผู้ช่วย

 

มีหน้าที่ 1. กำหนดระเบียบการวัดผล ประเมินผลของสถานศึกษาตามระเบียบการวัดผลประเมินผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. จัดทำเอกสาร หลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผล ประเมินผลของสถานศึกษา
3. ดำเนินการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ หรือเทียบโอนผลการเรียน
4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อการอ้างอิง ตรวจสอบ
และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  1. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา                              ครู  คศ. 2                               หัวหน้า
  2. นายคมเพชร  โพธิปัสสา                            ครู  คศ. 2                               ผู้ช่วย
  3. นางสาวพัชรินทร์   แสนจันทร์ ครูผู้ช่วย                                 ผู้ช่วย
  4. นางสาวสุภาพร   ทศดร                              ครูผู้ช่วย                                 ผู้ช่วย

 

หน้าที่    1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ แนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้
กระบวนการวิจัย
2. ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และกระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาของผู้เรียน
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(ICT)และเครือข่ายการเรียนรู้
  1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา                            ครู  คศ. 2                                               หัวหน้า
  2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา                              ครู  คศ. 2                                               ผู้ช่วย
  3. ว่าที่ ร.ต.พิทักษ์ชัย  ปันเต็ม                        ครูผู้ช่วย                                                 ผู้ช่วย
  4. นางสาววลัยพรรณ  ศรีธิเลข                      ครูผู้ช่วย                                                 ผู้ช่วย
  5. นายพิษณุ  คำเชื้อ                                         ครูสนับสนุนการสอน                        ผู้ช่วย

 

มีหน้าที่ 1. ปรับปรุง พัฒนาเว็ปไซด์ ระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร และระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม  สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้  นวัตกรรมการเรียนการสอน
โดยการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา
3. พัฒนาระบบการจัดการฐานความรู้ (Knowledge Management: KM) โดยนำระบบการจัดการเรียนรู้
(Learning Management System: LMS) เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
  1. นางอุไร  ประโยชน์มี                                 ครู คศ. 3                                                หัวหน้า
  2. นางสาวปิยรัช  คงกระจ่าง                         ครูผู้ช่วย                                                 ผู้ช่วย
  3. นายอติเทพ   ยมมูล                                      ครูสนับสนุนการสอน                        ผู้ช่วย

 

มีหน้าที่ 1. จัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ อย่างเพียงพอ
2. จัดบรรยากาศภายในห้องสมุดให้มีความเหมาะสม เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า หาความรู้
3. ปรับปรุง พัฒนาระบบงานห้องสมุดโรงเรียนให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
4. จัดกิจกรรมและบรรยากาศทางวิชาการที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ำเสมอ
5. ขยายขอบเขตการให้บริการของงานห้องสมุดแก่ชุมชนและบุคคลภายนอก
6.  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ภูมิปัญญาชาวบ้าน
7. จัดให้มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานนิเทศการศึกษา
  1. นางสาวอังคบุศย์  โยคิกานนท์                  ครู  คศ. 3                               หัวหน้า
  2. นายดวงประเสริฐ  ชาเวียง                                        ครู  คศ. 3                               ผู้ช่วย
  3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกท่าน                                                                       ผู้ช่วย

 

มีหน้าที่ 1. วางแผนการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ
2. วิเคราะห์ผลการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำผลมาพัฒนากระบวนการจัด
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานแนะแนวการศึกษา

1. นางปณิวัลท์         พันลา                                 ครู  คศ. 2                               หัวหน้า
2. นางสาวสง่า    พรรณมา                                 ครูผู้ช่วย                                 ผู้ช่วย
3. นางสาววิลาวัลย์  บุญเหลือ                                            ครูสนับสนุนการสอน        ผู้ช่วย

มีหน้าที่ 1. ปรับปรุง พัฒนาระบบงานแนะแนวให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
2. ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ของเครือข่ายงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ที่รวดเร็ว ทันเวลา
3. ประสานงานเรื่องทุนการศึกษาทุกรูปแบบกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำข้อมูล สารสนเทศ ติดตามนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และการมีงานทำให้ครบทุกมิติ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานประกันคุณภาพการศึกษา

1.   นายคมเพชร  โพธิปัสสา                             ครู  คศ. 2                               หัวหน้า

 1. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา                              ครู  คศ. 2                               ผู้ช่วย
 2. นางสาวสุภาพร  ทศดร                              ครูผู้ช่วย                                 ผู้ช่วย
 3. นางสาวพัชรินทร์  แสนจันทร์                 ครูผู้ช่วย                                 ผู้ช่วย
 4. นางสาวเอมออน  ดาไชย                           ครูช่วยสอน                          ผู้ช่วย

 

 

มีหน้าที่ 1. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้เข้มแข็งโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน                    
2.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3.  จัดทำรายงานประจำปี (Annual report)  รายงานผลการประเมินตนเอง  (Self-assessment Report) 
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน

1.    นางสุภาวดี  ภาระดี                                     รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                  หัวหน้า

 1. นายดวงประเสริฐ  ชาเวียง                        ครู คศ.3                                                                 ผู้ช่วย
 2. นางบุญสนอง  สิรินันทเกตุ                       ครู  คศ. 2                                                               ผู้ช่วย
 3. นางสาวอังคบุศย์  โยคิกานนท์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ผู้ช่วย
 4. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                       ผู้ช่วย
 5. นายแคล้ว  คำนา                         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         ผู้ช่วย
 6. นายนิคม  อิทธิครุนันท์               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                  ผู้ช่วย
 7. นายสมพร  สุวรรณศรี                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ผู้ช่วย     
 8. นางกานต์ญาดา ขุนเดช             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                           ผู้ช่วย
 9. นายอนัน  ขุนเดช                        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี         ผู้ช่วย
  11. นางพิศมัย  ขวัญกลาง                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ             ผู้ช่วย
  12.  นายนรา  บุญลือ                             หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                  ผู้ช่วย

มีหน้าที่ 1. วางแผนในการคัดเลือกผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้ครอบคลุมด้านวิชาการ  ดนตรี  กีฬา
3. พัฒนางานด้านวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้ในระดับดี
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย