นักเรียนสามารถเข้าเว็บไซต์
www.sichompu.org
โดยการสแกน QR Code
1

......... บทเรียนออนไลน์ในระบบ LMS
วิชาออกแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.4
1บุคคลทั่วไปสามารถเข้าเรียนได้
โดยไม่ต้อง Login เข้าสู่ระบบ
1
______________________________________________________ออกแบบและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (DT)
(รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน)
1 2 3
บทที่ 1
บทที่ 2 บทที่ 34 5 6
บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6

 ___________________________________________________

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
(การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้)


  7 2
 9
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3

10

11

12
บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6

______________________________________________________

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

การวัดและประเมินผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

 ___________________________________________________
 พัฒนาโดย 
โดย นายคมเพชร โพธิปัสสา
1บุคคลทั่วไปสามารถเข้าเรียนได้ โดยไม่ต้อง Login เข้าสู่ระบบ1

แสดงหรือซ่อนบล็อค

วิชาเทคโนโลยี ม.4

ข้ามบล็อค 8
ออกแบบเทคโนโลยี
วิทยาการคำนวณ
แสดงหรือซ่อนบล็อค

วิชาหุ่นยนต์อัตโนมัติ

ข้ามบล็อค 9
วิชาหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1
วิชาหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.2
วิชาหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.3
วิชาหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.5
แสดงหรือซ่อนบล็อค

การโปรแกรมเบื้องต้น

ข้ามบล็อค 10
อัลกอริทึม1(algorithm)
Code กับ Micro:Bit
Code กับ PyThon
Code กับ RobotC
แสดงหรือซ่อนบล็อค

สมาชิกออนไลน์

ข้ามบล็อค 11
(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)